خدمات

این بخش شامل اطلاعات کلی در مورد خدمات درمانی ,آموزشی و پژوهشی است که توسط تیم دکتر یعقوبی ارایه می گردد می توانید با ورود به هر بخش اطلاعات لازم در مورد جزییات اقدامات و خدمات مورد نیاز خود را بدست آورید .