تومور بورد بیمارستان دکتر شریعتی

10 / 10
از 1 کاربر
« بازگشت به لیست اخبار | جمعه 8 شهریور 1398 در ساعت 14 : 11 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

جلسات تومور بورد بیمارستان دکتر شریعتی با محوریت بیماران جراحی روزهای دوشنبه صبح در بیمارستان دکتر شریعتی برگزار می گردد. کلیه بیماران می توانند با مراجعه به درمانگاه جراحی دکتر یعقوبی در روزهای یکشنبه صبح واقع در ساختمان درمانگاه های شهید داستانی بیمارستان دکتر شریعتی در صورت لزوم مجوز حضور در تومور بورد بیمارستان را دریافت نمایند.

همکارانی که مایلند نظر مشورتی تومور بورد بیمارستان دکتر شریعتی را دریافت کنند می توانند بیماران خود را با نامه معرفی کامل به درمانگاه روزهای یکشنبه صبح دکتر یعقوبی معرفی نمایند تا در صورت طرح در تومور بورد پاسخ نامه خود را بصورت رسمی دریافت نمایند .

همچنین همکاران محترم می توانند مستقیما بیمار خود را از طریق پست الکترونیک aidin_yaghoobi@yahoo.com  معرفی نمایند .

 

تومور بورد بیمارستان دکتر شریعتی

تومور بورد بیمارستان دکتر شریعتی

جلسات تومور بورد بیمارستان دکتر شریعتی با محوریت بیماران جراحی روزهای دوشنبه صبح در بیمارستان دکتر ش ...